No.4 SBD: 19
Điểm bình chọn: 1,791
SBD: 11
Điểm bình chọn: 1,830
SBD: 24
Điểm bình chọn: 2,895
SBD: 18
Điểm bình chọn: 1,818
No.5 SBD: 34
Điểm bình chọn: 710
No.6 SBD: 35
Điểm bình chọn: 528
No.7 SBD: 36
Điểm bình chọn: 302
No.8 SBD: 38
Điểm bình chọn: 170
No.9 SBD: 17
Điểm bình chọn: 169
No.10 SBD: 30
Điểm bình chọn: 103
No.11 SBD: 23
Điểm bình chọn: 101
No.12 SBD: 07
Điểm bình chọn: 88
No.13 SBD: 37
Điểm bình chọn: 68
No.14 SBD: 12
Điểm bình chọn: 45
No.15 SBD: 21
Điểm bình chọn: 6
No.16 SBD: 22
Điểm bình chọn: 5
No.17 SBD: 29
Điểm bình chọn: 3
No.18 SBD: 01
Điểm bình chọn: 1
No.19 SBD: 03
Điểm bình chọn: 1